Wiktionary:Tweetalige woordelyste/Afrikaans - Zoeloe

Afrikaans - Zoeloe woordelys:

 • aarde: umhlaba, umhlabathi, inhlabathi
 • advokaatpeer: ukwata, ikotapheya, ukwatapheya
 • Afrikaans: -aseAfrika, isiBhunu, -esiBhunu, -amaBhunu
 • appel: ihabhula, iapula
 • Arabies: isiArabhu, -esiArabhu, -amaArabhu, -aseArabhiya
 • avokadopeer: ukwata, ikotapheya, ukwatapheya
 • avokado: ukwata, ikotapheya, ukwatapheya
 • bal: ibhola, umdanso
 • beer: ibhele, ibheja, inkunzi yengulube
 • blaar: ikhasi, iqabi, ibhamuza, igqabu, ipoto
 • blad: ikhasi, ipheji, iqabi, igqabu
 • boek: ibhuku, isigamu, incwadi
 • boeta: umnewenu, umnewethu, umnewabo
 • boet: umfowenu, umfowethu, umfowabo, ubhuti
 • broeder: umfowenu, umfowethu, umfowabo, ubhuti
 • broer: umfowenu, umfowethu, umfowabo, ubhuti
 • Chinees: -amaShayina, uNoklinsi, isiShayina, -aseShayina, -esiShayina, umShayina, iShayina
 • Chinese: umShayina, iShayina, uNoklinsi
 • dag: umuhla, ilanga, usuku, imini
 • Deens: -esiDeni, -aseDenimaki, -amaDeni, isiDeni
 • Dinsdag: ngoLwesibili, uLwesibili
 • Donderdag: ngoLwesine, uLwesine
 • Duits: -amaJalimani, -amaJalimane, -esiJalimani, -aseJalimani, -esiJalimane, isiJalimani, -aseJalimane, isiJalimane
 • Duitse: iJalimane, iJalimani
 • Duitser: iJalimane, iJalimani
 • Duitsland: iJalimane, iJalimani
 • eggenote: umakoti, inkosikazi, umlobokazi, umka-, umkami, umfazi
 • Engels: -esiNgisi, -aseNgilandi, -amaNgisi, isiNgisi
 • Engelse: umNgisi, iNgisi
 • Engelsman: umNgisi, iNgisi
 • etmaal: umuhla, usuku
 • Frans: -aseFulansi, isiFulentshi, -esiFulentshi, -amaFulentshi
 • Goties: -esiGothi, -obuGothiki, isiGothi, -amaGothi
 • Griek: iGriki, iGrikhi, umGreki
 • Grieks: -aseGriki, -amaGrikhi, -obuGrikhi, isiGriki, -amaGriki, isiGreki, -esiGrikhi, -aseGrikhi, -aseGreki, -esiGriki, -esiGreki, isiGrikhi, -obuGriki, -obuGreki, -amaGreki
 • Griekse: iGriki, iGrikhi, umGreki
 • grootboet: umnewenu, umnewethu, umnewabo
 • grootmoeder: isalukazi, uninakhulu, ukhulu, umakhulu, unyokokhulu
 • grootvader: uyihlomkhulu, ubabamkhulu, uyisemkhulu
 • haan: ingqoza, iqhude
 • haar: unwele, isihluthu, uboya
 • hamel: umthondolo, intondolo
 • hart: umongo, umhawu, inhliziyo
 • Hebreeus: -obuHebheru, isiHebheru, -esiHebheru
 • hitte: ukufudumala, ukushisa
 • hoed: umhelane, imbenge, umnqwazo, isigqoko, umhanga
 • hoofman: induna, umnumzane
 • hout: umuthi, ipulangwe, ukhuni
 • Italiaan: iTaliyane, iNtaliyane
 • Italiaans: -aseItaliya, -esiTaliyane, -amaNtaliyane, isiNtaliyane, isiTaliyane, -esiNtaliyane, -amaTaliyane
 • Italiaanse: iTaliyane, iNtaliyane
 • ja: ehhee, ee, yebo
 • jonk: -ncane, -sha
 • kleindogter: umzukulu wesifazane, umzukulu
 • klip: ilitshe, itshe, idwala
 • koning: inkosi, umhlikwe, ukhingi
 • koningin: umesisi, ukhwini, inkosikazi, indlovukazi
 • Kôsa: umXhoza, iXhoza, isiXhoza
 • kuiken: ubucubu, ubucwibi
 • lam: iwundlu, imvana
 • land: amaphandle, umhlaba, izwe
 • Latyn: isiLatini, iLatini
 • Latyns: -esiLatini, -amaLatini
 • leeu: ingonyama, ibhubesi
 • lemoen: iolintshi, iwolintshi, iorintshi
 • leraar: utisha, umfundisi, uthishela
 • lerares: utisha, umfundisi, uthishela
 • lip: umlomo, udebe
 • Maandae: ngoMsombuluko, ngoMvulo
 • Maandags: ngoMsombuluko, ngoMvulo
 • Maandag: uMvulo, ngoMsombuluko, uMsombuluko, ngoMvulo
 • man: umyeni, indoda
 • meester: inkosi, ingcweti, uthishela, umfundisi, induna, utisha, ingcwepheshi
 • meisie: intombi, intombazane
 • merrie: ihhashi lensikazi, imeli
 • moeder: umama wakho, umama wenu, umama, unina, unyoko
 • more: kusasa, isasa, ngomuso
 • môre: kusasa, isasa, ngomuso
 • murgpeer: ukwata, ikotapheya, ukwatapheya
 • muur: ugange, udonga, ubonda
 • Nederlands: -amaHholandi, isiHholandi
 • Nguni: isiNguni, umNguni
 • November: uNovemba, uLwezi
 • Oktober: uOktoba, uMfumfu, uOkthoba
 • onderwyseres: utisha, umfundisi, uthishela
 • onderwyser: utisha, umfundisi, uthishela
 • oog: iliso, iso
 • ooi: imvukazi, iqhukazi
 • ouboetie: umnewenu, umnewethu, umnewabo
 • ouboet: umnewenu, umnewethu, umnewabo
 • oud: -gugile, -aphakade, -dala, -asendulo
 • Portugees: -asePhothugali, isiPutukezi, -amaPutukezi, iPutukezi, -esiPutukezi
 • renoster: inkulumane, ubhejane, umduzu, umkhombe
 • Saterdag: ngoMgqibelo, uMgqibelo
 • seun: indodana, umfana
 • siekte: ukufa, ukugula, isifo
 • Sjinees: -amaShayina, uNoklinsi, isiShayina, -aseShayina, -esiShayina, umShayina, iShayina
 • Sjinese: umShayina, iShayina, uNoklinsi
 • skaap: imvu, isiklabhu, igusha
 • skaapooi: imvukazi, iqhukazi
 • skool: isikolo, isikole
 • skooljuffrou: utisha, umfundisi, uthishela
 • skoolmeester: utisha, umfundisi, uthishela
 • soetlemoen: iolintshi, iwolintshi, iorintshi
 • Sondag: iSonto, ngeSonto
 • Sotho: isiSuthu, umSuthu
 • Spaans: -esiPantshi, isiSpeyini, -amaSpeyini, -aseSpaniya, -aseSpeyini, -esiSpeyini, isiPantshi
 • Spanje: iSpaniya, iSpeyini
 • Suid-Afrika: iSotafilika, iNingizimu Afrika
 • Suid-Soeto: isiSuthu, umSuthu
 • Suid-Sotho: isiSuthu, umSuthu
 • suster: udadewabo, intombazane yakwethu, isisitela, intombazane yakwenu, usisi, udade, udadewethu, intombazane yakwabo, udadewenu
 • sus: udadewabo, intombazane yakwethu, intombazane yakwenu, usisi, udade, udadewethu, intombazane yakwabo, udadewenu
 • Swati: isiSwazi, iSwazi
 • Swazi: isiSwazi, iSwazi
 • telefoon: uthelefoni, ucingo
 • Tswana: umTshwana, isiTswana, isiTshwana, umTswana
 • Turks: -aseTheki, -amaTheki, -esiTheki, isiTheki
 • vader: ubaba wenu, ubaba, ubaba wakho, uyise, uyihlo
 • Venda: isiVenda, iVenda, umVenda
 • vertaling: ukuguqulwa, ukuhunyushwa
 • vreugde: injabulo, umesaso
 • vreug: injabulo, umesaso
 • vrou: umakoti, inkosikazi, umlobokazi, umka-, owesifazane osekhulile, umkami, umfazi
 • Vrydag: ngoLwesihlanu, uLwesihlanu
 • witrenoster: inkulumane, umkhombe, umduzu
 • Woensdag: ngoLwesithathu, uLwesithathu
 • woord: igama, izwi
 • Xhosa: umXhoza, iXhoza, isiXhoza
 • Zoeloe: umZulu, uZulu, isiZulu, owakwaZulu
 • Zulu: umZulu, uZulu, isiZulu, owakwaZulu